Podmienky využívania služieb internetového obchodu carsplanet.sk

Nižšie uvedené pravidlá pre Podmienky ochrany osobných údajov boli vytvorené pre zaistenie bezpečia počas využívania služieb obchodu carsplanet.sk, vedeného na adrese www.carsplanet.sk, prevádzkované majiteľom Carsplanet, Odbojarov 2010, 960 90 Bratislava. Rozhodnutie o prezeraní, využívaní možnosti servisu a výhod vyplývajúcich z jeho pôsobnosti znamená súhlas s Podmienkami ochrany osobných údajov. Ak sa ktorákoľvek z položiek Podmienok ochrany osobných údajov nezhoduje s vôľou užívateľa, mal by prerušiť návštevu a využívanie služieb obchodu carsplanet.sk.

Pre každého užívateľa internetového obchodu carsplanet.sk platia Podmienky ochrany osobných údajov aktuálne v okamihu využívania služieb internetového obchodu.

Obchod carsplanet.sk si vyhradzuje právo zavádzať zmeny v ustanoveniach Podmienok ochrany osobných údajov, bez toho, aby musel najskôr o tomto informovať zákazníkov obchodu. Toto nemá však nikdy vplyv na základné pravidlo: nepredávame, nesprístupňujeme tretím osobám osobné alebo adresné údaje užívateľov obchodu. Jediný prípad, v ktorom budeme povinní toto vykonať, bude žiadosť od súdu, štátneho zástupcu, polície alebo iného právneho orgánu.

Osobné údaje

Užívateľ zostáva anonymný do vykonania prvého nákupu, prihlásenia k prijímaniu elektronického spravodaja (newsletteru) alebo vyplnenia kontaktného formulára na stránkach obchodu. V týchto prípadoch je požadované uvedenie (elektronicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom) určitých telefonických a adresných údajov, ktoré sú následne preposlané do systému. Do tejto chvíle zhromažďovanými údajmi sú štandardné údaje z loga serverov, ako číslo IP počítača užívateľa, dátum a doba návštevy alebo prezerané výrobky. Tieto informácie sú zhromažďované správcom obchodu pre štatistické účely, čo žiadnym spôsobom neohrozuje bezpečnosť ochrany osobných údajov užívateľa.

Vykonávaním nákupu v obchode carsplanet.sk a súčasne registráciou v obchode súhlasí nakupujúci zo zhromažďovaním a spravovaním osobných údajov v zmyslu zákona o ochrane osobných údajov zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane oosvných údajov. Samozrejme tieto informácie slúžia výhradne pre účely spojené s realizáciou objednávky, vrátane vystavenia dokladu o predaji (daňový doklad alebo faktúra) a expedícia výrobkov. V súvislosti s týmto má obchod carsplanet.sk právo sprístupňovať zhromaždené údaje svojim obchodným partnerom, za účelom rýchlej realizácie objednávky (pre účely dopravcu).

Len so zákazníkovým súhlasom je možné jeho údaje využívať k marketingovým účelom.

Každý užívateľ, ktorý uvedie svoje údaje, má neobmedzenú možnosť k ním nahliadnuť, zobrazovať a odstraňovať ich.

Výhradne k týmto účelom majú zamestnanci obchodu carsplanet.sk prístup k osobným údajom zákazníkov obchodu. Tieto osoby sú zaviazané zachovávať tajomstvo a znemožniť prístup k údajom nepovolaným osobám.

Realizácia objednávok v obchode carsplanet.sk

Objednávka zadaná v obchode carsplanet.sk bude realizovaná, ak bude splnená podmienka vyplnenia nižšie uvedených údajov:

1) meno a priezvisko osoby,

2) dodacia adresa,

3) emailová adresa,

4) telefónne číslo.

Tieto údaje sú dôležité pre správny a úplný nákupný proces. Neuvedenie niektorých z požadovaných údajov znemožní realizáciu objednávky.

Obchod carsplanet.sk si vyhradzuje právo posielať zákazníkom správy potvrdzujúce etapy realizácie objednávky. Vo výnimočných situáciach môže kontaktovať užívateľa v záležitostiach spojených s realizovanou objednávkou.

Newslettery

Súhlasom počas registrácie v obchode alebo neskôr pri registrácii k odberu newsletterov, si carsplanet.sk vyhradzuje právo občasného posielania informácii o novinkách, akciách, súťažiach, udalostiach alebo o akýchkoľvek iných informáciach spojených s pôsobením obchodu.

Odber newsletterov môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz „Odhlásiť“, ktorý sa nachádza v každej poslanej elektronickej správe. Toto odhlásenie nie je totožné s odstránením účtu v obchode carsplanet.sk.

Obchod carsplanet.sk si vyhradzuje právo

- posielať prostredníctvom newsletteru reklamy a obchodné informácie - z technických dôvodov dočasne vypnúť službu newsletterov,

- zastaviť poskytovanie služby newsletter bez udania dôvodov po oznámení užívateľa tejto služby,

- odstrániť účet, ktorého užívateľ porušil Obchodné podmienky obchodu carsplanet.sk.